امروز

جمعه, ۲۷ دی , ۱۳۹۸

  ساعت

۱۶:۵۶ بعد از ظهر

سایز متن   /

 

 

واژه نامۀ خودکشی و خودجرحی

 

فکر خودکشی پدیده‌ای معمولی است و چیزی نیست که از آن احساس شرم بکنید. شما تنها نیستید. فکر کردن در مورد خودکشی به این معنی نیست که شما واقعا می خواهید به زندگی خود خاتمه دهید  بلکه این امر غالبا ناشی از این است که شما می خواهید که وضع خودتان را تغییر و درد و رنج خودتان را پایان دهید. در این زمیینه همواره گزینه‌های دیگر ی وجود دارد، هرچند که شما، زمانی که حالتان به شدت بد است، متوجه این موضوع نباشید.

اگر فکر خودکشی در سر دارید  نباید آن را پیش خود پنهان نگه دارید. در چنین حالتی شما نیازمند این هستید که با شخصی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. این شخص ممکن است آشنای شما یا کسی پشت خط  تلفن حمایتی باشد. شما ممکن است برای اینکه حالتان بهتر شود  نیازمند مراجعه به نهاد درمانی باشید.

 

‎افکار (تمایل به) خودکشی ‎ suicide ideation

طیفی گسترده از تمایلی گذرا به خودکشی تا داشتن ‏قصد‎ (suicide intent) ‎و برنامۀ‎ (suicide plan) ‎ارتکاب به خودکشی را در بر میگیرد. در این حالت ‏فرد اقدامی برای خودکشی انجام نداده است‎.‎

افکار تمایل به مرگthoughts of death ‎

فرد تمایل به مردن دارد و نه الزاماً تمایل به خودکشی. باید ‏از افکار ترس از مرگ‎ (fear of dying) ‎که در افراد دچار اضطراب دیده میشود تمیز داده شود‎.‎

اقدام به خودکشی suicide act suicide attempt

‎ ‏رفتاری خودآسیب رسان است که به مرگ فرد ‏نیانجامیده و دست کم با میزانی از قصد مردن (آشکار یا ضمنی) انجام شده است. برخی در مواقع وجود ‏قصد صددرصدی مردن، به آن «اقدام به خودکشی واقعی‎» (actual suicide attempt) ‎و در مواقع غیر ‏صددرصدیِ آن، «اقدام به خودکشی» میگویند‎.‎

اقدام به خودکشی مبهم‎ ambiguous suicide attempt ‎

اقدام به رفتار خودآسیب رسان در حالی که ‏به نظر می رسد به قصد مردن بوده، ولی فرد چنین انگیزه ای را انکار می کند و درمانگر نیز قادر به استنباطی ‏مطمئن نیست‎.‎

اقدام تکانشی به خودکشی‎ impulsive suicide attempt ‎اقدام به خودکشی بدون برنامه ریزی و بر ‏اساس تصمیمی آنی.

تدارک برای خودکشی‎ preparations for sui cide ‎شامل رفتارهایی است که فرد لازم میداند پیش ‏از خودکشی انجام دهد؛ از قببیل نوشتن وصیت نامه و رسیدگی به امور مالی.

بازماندگان خودکشی‎  survivors of suicide ‎

تخمین زده شده که هر مرگ ناشی از خودکشی، شش ‏بازمانده را که با عواقب آن دست به گریبانند، به جا میگذارد. این افراد علاوه بر سوگ، از احساس تقصیر‎ ‎‎(guilt)‎، شرمساری‎ (shame) ‎و انگ‎ (stigma) ‎نیز ممکن است در رنج باشند‎.‎

تظاهر به اقدام به خودکشی‎suicidal gesture

اقدام به خودکشی با ویژگی های:

۱) اندک بودن کشندگی ‏روش،

۲) اندک بودن سطح قصدمندی/ برنامه ریزی،

۳) اندک بودن آسیب فیزیکی حاصل.

ژست ‏خودکشی نباید تنها به عنوان توجه طلبی فرد تلقی شود، چرا که اغلب حاکی از آشفتگی شدید هیجانی ‏اوست‎.‎

تمرین خودکشی‎suicide rehearsal ‎

تمرینِ رفتاریِ یک روش خودکشی است که اغلب به عنوان ‏بخشی از یک برنامۀ خودکشی اجرا می شود؛ مانند خوردن دوز زیاد ولی غیرکشنده ای از داروها. تمرین ‏ذهنی خودکشی‎ (mental suicide rehearsal) ‎نیز فرآیندی است که طی مدتی به یک برنامۀ خودکشی ‏می انجامد. تمرین خودکشی ممکن است موانع اجرای روش خودکشی (تردید و اضطراب در مورد اقدام ‏عملی) را کاهش، و میزان کشندگی روش مورد استفاده و خطر بروز ارتکاب به خودکشی را افزایش دهد. ‏این مرحله نسبت به مرحلۀ «تدارک برای خودکشی»، اغلب فاصلۀ زمانی کمتری تا ارتکاب به خودکشی دارد‎.‎

خودزنی، خودجرحی، خودآسیبی‎ self-injury، ‏self-harm، ‏self-cutting ‎ : ضربه وارد آوردن به خود ‏که آسیب رساننده، مخرب یا دردناک باشد.

خودسوزی ‎ self-burning، ‏self-immolation‎ خودکشی‎ suicide ‎یا ارتکاب به خودکشی‎ committed suicide ‎یا خودکشی کشنده ‎ fatal ‎suicide ‎یا خودکشی کامل‎ completed suicide ‎یا خودکشی موفق successful suicide

همۀ این اصطلاحات به معنای رویداد مرگ به دنبال اقدام به خودکشی است. برخی صاحب نظران ‏به کارگیری عبارت «خودکشی موفق» را نامناسب می دانند.

خودکشی به اقدام غیر‎ hetero-suicide ‎فرد قربانیِ خودکشی، به دست فرد دیگری می میرد.‏

خودکشی توسعه یافته ‏extended suicide ‎

بندرت فرد پیش از خودکشی، اقدام به قتل افراد خانواده ‏اش می کند. این رفتار میتواند به دلایل گوناگون روی دهد؛ از جمله باور به اینکه پس از مرگ فرد، ادامۀ ‏زندگی افراد خانواده زجرآور خواهد بود، یا فرزندان نیز در اثر توارث به بیماری لاعلاج او مبتلا خواهند شد ‏و بنابراین زندگی بسیار دشواری خواهند داشت، و یا باورهای هذیانی گوناگون. در واقع، بیمار به این باور ‏رسیده که مرگ برای خانواده اش بهتر است.‏

خودکشی صرف نظر شده یا ابتر aborted suicide attempt ‎ 

فرد اقدام به خودکشی را آغاز می کند ‏ولی پیش از صدمه رساندن، خود اجرای آن را متوقف می کند. در واقع فرد دارای افکار خودکشی بوده، ‏مقدمات و وسایل آن را آماده کرده و گام های اولیۀ شروع اقدام به خودکشی را نیز برداشته و پیش از تصمیم ‏گیری به توقف خودکشی، در خطر قریب الوقوع اقدام بوده است.‏

خودکشی فعال یا مستقیم active or direct suicide ‎  هنگامی است که فرد قربانی، عامل فعال مرگ ‏خود است؛ مانند دارزدن خود.‏
خودکشی کاذب ‏pseudo suicide ‎ به معانی مختلفی به کار رفته است؛ گاه به معنای اقدام به خودکشی، ‏و گاه به معنای بیان گرایش خود به خودکشی و نشان دادن رفتارهای خودکشی در غیاب تمایل به مردن و در ‏واقع برای رسیدن به منویاتی دیگر.‏

خودکشی کاذب وابسته به خواب ‏parasomnia pseudo suicide ‎

رفتارخودآسیب رسانی که در ‏ارتباط با رفتارهای پیچیده وابسته به خواب روی می دهد و حتی ممکن است به مرگ فرد منجر شود.‏

خودکشی گسیخته  ‏interrupted suicide attempt 

در آغاز اقدام به خودکشی، شرایط محیط خارج ‏مانع از اجرای آن می شود. احتمال خودکشی آینده در این افراد سه برابر افراد اقدام کننده به خودکشی ‏‏(غیر گسیخته) گزارش شده است. ‏

خودکشی متناقض نما paradoxical suicide ‎

هنگامی که درمان یک بیمار افسرده دارای قصد ‏خودکشی، به افزایش توان و حوصله او انجامیده ولی تمایل به خودکشی کماکان باقی مانده است و در این ‏هنگام فرد دست به خودکشی می زند.‏

خودکشی انفعالی یا غیرمستقیم ‏passive or indirect suicide

هنگامی است که خودکشی به دلیل ‏جلوگیری نکردن فرد قربانی از مرگ خود روی داده است؛ به طور مثال، از مسیر اتومبیلی که به سمت او در ‏حرکت بوده خارج نشده یا به اخطار پلیس در شرایطی که ممکن بوده به سمت او شلیک کند توجهی نکرده ‏است.

خودکشی همیاری شده ‏assisted suicide ‎ : فرد با کمک غیرمستقیم «شخص دیگری» (مثلاً با مهیاکردن ‏وسایل یا مکان خودکشی) به زندگی خود پایان می دهد؛ با خوشمرگی euthanasia) ‎) که طی آن، «شخص ‏دیگر» نقش فعال تری در مرگ فرد دارد متفاوت است.‏

خودمسموم سازی self-poisoning ‎ 
خودمعیوب سازی self-mutilation ‎ به دلیل معنای تحقیرآمیز، امروزه کمتر به کار می رود.‏
در نظر داشتن خودکشی contemplated suicide ‎  اینکه فرد خودکشی را به عنوان گزینه ای برای خود ‏در نظر داشته باشد.

رفتار خودکشی ‏suicidal behavior ‎  هر عمل عامدانه ای است که تبعاتی بالقوه تهدیدکنندۀ حیات ‏داشته باشد؛ مانند پریدن از ارتفاع زیاد، تصادف عمدی با اتومبیل و بیش مصرف داروها.‏

شبه خودکشی parasuicide ‎ 

در معانی مختلف به کار رفته است؛ «اقدام به خودکشی با هر انگیزه ای»، ‏‏«اقدام به خودکشی با انگیزۀ کم»، و «اقدام به خودکشی برای دست یافتن به اهدافی چون کمک خواستن یا ‏مطلع ساختن دیگران از زجر خود».‏

قرارداد عدم خودکشی no-suicide contract ‎ یا قرارداد عدم آسیب no-harm contract ‎

این ‏یک قرارداد قانونی نیست، بلکه توافق نامه ای کتبی یا شفاهی میان مراجع و درمانگر است که طبق آن در ‏مدت خاصی مراجع نباید صدمه ای به خود وارد کند. شیوۀ جدیدتری برای پیشگیری از خودکشی به نام ‏برنامۀ امنیت ‏safety plan ‎ یا برنامۀ بحران crisis plan ‎ ابداع شده است. در این روش، به جای تأکید ‏بر آنچه فرد نباید انجام دهد، بیشتر بر آنچه لازم است فرد به هنگام گرایش به خودکشی انجام دهد توافق می ‏شود.‏

 

 

برگرفته از کتاب «اورژانس روان پزشکی با نمونه‌‌های بالینی»

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی